0-09efb8076210011e033c25ffc5183b38

Danh sách hiển thị all số phone + code sms ở Home V2: https://thuesms.com/home-yeu-cau-api-v2/

2. Lấy danh sách dịch vụ

 1. http://thuesms.com/api-v2/?show=service&api=0-09efb8076210011e033c25ffc5183b38
Kết quả trả về nếu thành công sẽ có dạng:
 1. {
 2. "status_code": 200,
 3. "success": true,
 4. "message": "Successful",
 5. "data": [
 6. {
 7. "id": "6",
 8. "name": "Google",
 9. "price": "520"
 10. },
 11. {
 12. "id": "7",
 13. "name": "Yahoo",
 14. "price": "1500"
 15. },
 16. {
 17. "id": "9",
 18. "name": "Facebook",
 19. "price": "850"
 20. },
 21. {
 22. "id": "10",
 23. "name": "Shopee",
 24. "price": "1600"
 25. },
 26. {...}.
 27. ]
 28. }

3. Lấy số

 1. http://thuesms.com/api-v2/?show=phone&api=0-09efb8076210011e033c25ffc5183b38&service=ID_SERVICE
 1. Mua lại số cũ: http://thuesms.com/api-v2/?show=phone&api=0-09efb8076210011e033c25ffc5183b38&service=ID_SERVICE&number=0987654321
 • ID_SERVICE là mã dịch vụ được lấy từ mục 2 hoặc từ trên web, vào mục “Quản lý dịch vụ”, ID_SERVICE chính là cái số ở cột #ID ứng với dịch vụ tương ứng.
Nếu lấy thành công nó sẽ trả về chuỗi json dạng:
 1. {
 2. "status_code": 201,
 3. "success": true,
 4. "message": "Successful",
 5. "data": {
 6. "phone_number": "0961234567",
 7. "network": 3,
 8. "session": "c60f0725c1ec64d5ad1e833ac721e6d8"
 9. }
 10. }
Hãy để ý tới
 • Chuỗi dài dài xấu xấu session kia: c60f0725c1ec64d5ad1e833ac721e6d8. Đó là mã phiên làm việc, nó sẽ phục vụ cho việc lấy tin nhắn ở phần dưới.
 • phone_number: Số phone mà hệ thống trả về cho bạn
Lưu ý: Hệ thống sẽ chặn nếu request lấy số quá nhanh
 1. {
 2. "status_code": 429,
 3. "success": false,
 4. "message": "Please try again in 3 seconds.",
 5. "code": 4009,
 6. "errors": [
 7. {
 8. "field": "detail",
 9. "message": "Please try again in 3 seconds."
 10. }
 11. ]
 12. }

4. Lấy tin nhắn trả về

 1. http://thuesms.com/api-v2/?show=sessions&sessions=ID_SESSION&api=0-09efb8076210011e033c25ffc5183b38
Truyền cái ID_SESSION lấy được từ mục trên vào URL. Cụ thể như trường hợp trên thì ví dụ nó sẽ như sau
 1. http://thuesms.com/api-v2/?show=sessions&sessions=c60f0725c1ec64d5ad1e833ac721e6d8&api=0-09efb8076210011e033c25ffc5183b38
=> Get nếu có sms thì sẽ trả về danh sách các SMS (Có thể danh sách chỉ có 1 SMS đối với dịch vụ loại theo lượt (1 lượt)) hoặc nhiều SMS (nếu là loại theo nhiều lượt hoặc theo giờ) Kết quả trả về có dạng
 1. {
 2. "status_code": 200,
 3. "success": "true",
 4. "message": "successful",
 5. "data": {
 6. "id": "c60f0725c1ec64d5ad1e833ac721e6d8",
 7. "phone_number": "0961234567",
 8. "service_id": "6",
 9. "service_name": "Google",
 10. "status": 4,
 11. "messages": [
 12. {
 13. "sms_from": "Google",
 14. "sms_content": "Ma xac minh tai khoan Google cua ban la 903141",
 15. "audio": "",
 16. "created_at": "2020-04-27T12:05:24+07:00",
 17. "updated_at": "2020-04-27T12:14:30+07:00"
 18. }
 19. ]
 20. },
 21. "created_at": "2020-04-27T11:46:17+07:00",
 22. "updated_at": "1970-01-01T08:00:00+08:00"
 23. }

5. Lấy số tiền còn lại trong tài khoản

 1. http://thuesms.com/api-v2/?show=balance&api=0-09efb8076210011e033c25ffc5183b38
Kết quả trả về có dạng:
 1. {
 2. "status_code": 200,
 3. "success": true,
 4. "message": "Successful",
 5. "data": {
 6. "balance": 58900
 7. }
 8. }

6. Theo dõi sim - dịch vụ

 1. http:thuesms.com/api-v2/?show=simservice&api=0-09efb8076210011e033c25ffc5183b38&sim=SIM_NUMBER
 • SIM_NUMBER: Số điện thoại cần check dịch vụ =>> Cần quyền chức năng getsim_service để Get Get thành công, kết quả trả về có dạng:
 1. {
 2. "status_code": 200,
 3. "success": "true",
 4. "message": "Successfull",
 5. "data": [
 6. {
 7. "service_id": "6",
 8. "service_name": "[Gm] Google",
 9. "getsim_call": "0",
 10. "getsim_success": "0",
 11. "getsim_fail": "3",
 12. "getsim_waiting": "0"
 13. },
 14. {
 15. "service_id": "21",
 16. "service_name": "[momo] MoMo",
 17. "getsim_call": "0",
 18. "getsim_success": "1",
 19. "getsim_fail": "0",
 20. "getsim_waiting": "0"
 21. },
 22. {...},
 23. ]
 24. }
Không có quyền chức năng, kết quả trả về có dạng:
 1. {
 2. "status_code": 401,
 3. "success": false,
 4. "message": "Invalid privilege.",
 5. "errors": {
 6. "field": "detail",
 7. "message": "Invalid privilege"
 8. }
 9. }